Tuyển dụng

Tuyển trợ lý giám đốc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tiếp nhận và truyền đạt một cách chính xác các chỉ đạo của Ban GĐ đến các cá nhân, bộ