Lỗi quảng cáo facebook: Ad Can’t Be Edited: You can’t edit this ad because it’s part of…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Khi chỉnh sửa quảng cáo facebook bạn gặp lỗi này:

Ad Can’t Be Edited: You can’t edit this ad because it’s part of a scheduled ad set that has reached its end date. Please go to the Budget & Schedule section of the ad set and change the end date to a date in the future and then try your edits again.

Lỗi này là do ngày kết thúc của chiến dịch đã hết, bạn chỉ cần điều chỉnh ngày kết thúc quảng cáo như hình dưới đây là hết.

Quảng cáo facebook
Ad Can't Be Edited: You can't edit this ad because it's part of a scheduled ad set that has reached its end date. Please go to the Budget & Schedule section of the ad set and change the end date to a date in the future and then try your edits again.
Chọn nhóm quảng cáo và thay đổi lại ngày kết thúc

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *